یک قانون فیزیکی

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
در فیزیک برای نشان دادن اتصال تجربه‌ای به عمل می‌آورند به این ترتیب که تعدادی قرقره یا مهره پهلو و متصل به هم می‌چینند. وقتی که یک حرکت ضربتی به قرقره اولی دهند این حرکت از قرقره اوّل به دوم، از دوم به سوم، از سوم به چهارم و قس‌علیهذا منتقل می‌شود و با اینکه در ظاهر هیچ یک از قرقره‌ها حرکتی ندارد اما قرقرۀ آخری که جلو آن باز و آزاد است حرکت می‌کند و از جای خود تکان می‌خورد. این تجربه نشان‌دهندۀ اتصال و تداوم حرکت می‌باشد.