چگونگی پیوند حرکات

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
حرکات و جنبش‌هایی که در ذرات ایجاد شده و همین حرکات باعث تحرک اجسام و موجودات جهان می‌گردد، منطقه‌ای و محلی نیست بلکه این حرکات در تمام عالم به سلسله مراتب جاری است. البته با چنین عالمی و وحدتی که در آنها هست و با اثر سرنوشت‌ساز و تقدیربخشی که دارند بایستی چنین باشد و وقتی که ما یک جنبش یا تحرکی را در سیّاله می‌بینیم که باعث به حرکت انداختن موجودی می‌شود، درحقیقت باید بدانیم که این حرکت یک پدیده محلی نیست بلکه در تمام عالم به سلسله مراتب جاری است.