وحدت و کثرت در سیاله‌ها

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
اصل وحدت و کثرت را در زنجیر دیدیم و همان را در زنجیر سیّاله‌ها می‌توان دید. ظاهر امر آن است که سیّاله‌ها بسیار و حرکات آنها بی‌شمار است اما وقتی دربارۀ به هم پیوستگی و اتصال آنها بیندیشیم و به این حقیقت پی بریم که عامل اصلی این نیرو عالم لایتناهی است، آن وقت به وحدت آنها واقف شده و خواهیم دانست که با وجود این بی‌شماری و این تنوع عجیب مأموریت که در سیالات هست، همه یکی هستند، از یک اصلند و به یک واحد و وحدت پیوند دارند.