نظم ظاهری و باطنی

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
اما نظمی که دانشمندان از طریق عادی درمی‌یابند، هرچند بسیار شگفت‌انگیز است و هرگوشۀ آن مسائل دقیقی را در بر دارد، اما از آن شگفت‌تر هم هست که با روشن‌بینی و مطالعات عمیق درونی به دست می‌آید. نظمی که از طریق آزمایش‌های مادی فهمیده می‌شود، از قبیل دریافت دقیق حساب گردش کرات است که آنقدر درست و بی‌تخلف است که می‌توان این حرکات را برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرد، حساب گردش ماه را تعیین نمود، برخوردهای خسوف و کسوف را معین ساخت، مدار ستارگان دنباله‌دار را مشخص و تاریخ آن را تعیین نمود.