نظم عجیب عالم

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
نظم عالم حقیقتی است که همه به آن معترفند. مقصود از همه، یعنی همۀ افراد متفکر و اهل اندیشه، اهل مشاهده، اهل مطالعه و تحقیق، چه هرکس که به امر بررسی و تحقیق در هر گوشه، در هر نقطه، در هر جنبه، در هر پدیده و در هر شیء عالم بپردازد، به طور قطع و مسلم پی به نظم عالم خواهد برد و خواهد دانست که عالم به مثابۀ یک ماشین بسیار دقیق، مرتب، منظم، بی‌خدشه و بی‌تخلف است.