اهمیت زندگی‌بخش

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
همانطور که گفته شد اثر زندگی‌بخش بادها همیشه مورد توجه بشر بوده و حتی در قدیم نیز که عناصر را منحصر به چهار می‌دانستند، یکی از آنها را باد می‌نامیدند و علت این بود که متوجه نیروی حیاتی این عامل بوده و مشاهدات آنها سبب گردیده که باد را یکی از عوامل چهارگانه مهم زندگی عالمی بشمارند. امروز نیز دانشمندان تا حدی متوجه به اهمیت باد هستند و حتی آن را به عنوان نیروی اقتصادی می‌نامند و از قدرت آن برای انجام کار استفاده می‌کنند.