قانون آئرودینامیک

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
کلیه وسائل نقلیه‌ای که باید هوا را بشکافند و سریع حرکت کنند به طرز آئرودینامیک Aerodynamics ساخته می‌شوند.

این نکته را که مؤید مطلب پیش گفته است بگویم. کلیۀ وسائل نقلیه‌ای که باید هوا را بشکافند و سریع حرکت کنند به طرز آئرودینامیک Aerodynamics ساخته می‌شوند. این یک قاعده از علم مکانیک است و بر این مبنا می‌باشد که اجسام پهن با زاویۀ قائمه در مقابل هوا مقاومت می‌کنند و سطح پایداری وسیعی در قبال جریان هوا ایجاد می‌نمایند. اما اگر شیئی تیز و باریک باشد و سطوح آن که در هوا پیش می‌رود به جای اینکه راست و به زاویۀ قائمه باشد مورّب ساخته شود مقاومتش در برابر هوا کمتر است و هراندازه که این شیب و تیزی بیشتر و زوایا کمتر باشد اصطکاک کمتری با هوا خواهد داشت. به همین لحاظ است که هواپیما و موشک و حتی اتومبیل‌ها را به این ترتیب می‌سازند. مخصوصاً هواپیما و موشک به صورت استوانه‌ای باریک ساخته می‌شود که سطح برخورد آنها با هوا تیز و مورّب است که هوا را به آسانی سوراخ نماید و هوا در روی سطح مورّب آن به سهولت بلغزد و کنار رود در صورتی که اگر سطح صاف دیوارمانند داشته باشد مقاومت بزرگی در مقابل هوا دارد. در زمان‌های سابق و سالیان نخست اختراع اتومبیل چون به این قانون درست واقف نبودند اتومبیل‌ها را به شکل کالسکه و اطاق و دارای سطوح مقاومت با زاویۀ قائمه می‌ساختند، و هرچه تجربۀ آنها بیشتر شد اتومبیل‌ها را مورّب‌تر و تیزتر و دارای سطح اصطکاک کمتر با هوا درست کردند. اتومبیل‌های کورسی تا آنجا که ممکن است بر طبق همین اصل ساخته می‌شود که سرعتشان خیلی زیاد باشد.