موجودات هوایی

زنجیر سرنوشت حقایقی دربارۀ زنجیر اتصال سیاله‌ها
همه موجودات هوایی، با اینکه در ظاهر نامرئی هستند، اما موجودیت آنها طوری است که اگر با وسائلی بتوانیم آنها را فشرده و متراکم سازیم یک جسم غلیظ از وجود آنها تشکیل می‌شود و همین ذرات است که در شبانه‌روز و هر دقیقه چندبار می‌بلعیم و بیرون می‌دهیم. هوای مایع نیز ترکیبی از این موجودات می‌باشد.