منکر هوا نیستید

زنجیر سرنوشت جبر و تقدیر (قسمت اول)
سی‌ثانیه دهان و بینی خود را بگیرید تا بفهمید قدرت قاهره و اسیرکننده هوا چه تأثیری در وجود شما دارد و چطور مجبور و بیچاره و برده دست هوا هستید.

اینک برای اینکه راه دور نرویم دلیل محسوس و نزدیک‌تری در اختیار شما می‌گذاریم. شما که منکر تنفس نیستید؟ اگر منکرید به مدت سی‌ثانیه دهان و بینی خود را بگیرید تا بفهمید قدرت قاهره و اسیرکنندۀ هوا چه تأثیری در وجود شما دارد و چطور مجبور و بیچاره و بردۀ دست هوا هستید. اگر یک دقیقه از این نعمت یا از این قدرت محروم بمانید باید به تحول تن دردهید.

دیدید هوا چقدر حقیقی، چقدر ملموس، چقدر محسوس و چقدر نیرومند است.