دلایل روشن

زنجیر سرنوشت جبر و تقدیر (قسمت اول)
شاید شما که این سطور را می‌خوانید با نظر تردیدآمیز به آن می‌نگرید و با خود می‌گویید: این چه نیرویی است که من آن را حس نمی‌کنم؟ این چه قدرتی است که آن را نمی‌بینم؟ چه دلیلی دارد که باور بدارم که تحت تأثیر این سیالات هستم؟ قبلاً گفته شد که در ظاهر امر اینها مرئی نیستند ولی آثار آن را می‌بینیم همانطور که اثر باد و نسیم را بر درختان یک باغ نمی‌توانیم منکر شویم. آیا منکر وجود نسیم فرح‌بخش بهاری هستید؟ خیر زیرا آن را احساس می‌کنید و منکر احساسات خود نمی‌توانید باشید. قبلاً گفته شد که اثر سیّاله‌ها مثل همان نسیم است منتها با شدتی کمتر، که محسوس نیست. و همین محسوس نبودن است که شما را در باورداشت آن به تردید می‌افکند. اما بعد از اینکه مکانیسم عمل آنها را با سلول‌های بدن خود دانستید دیگر تردید در درک نخواهید داشت.