سویچ برق چه می‌کند؟

زنجیر سرنوشت جبر و تقدیر (قسمت اول)
سویچ کلیدی است که وقتی آن را بزنید جریان برق اتصال پیدا می‌کند و آلت برقی را به کار می‌اندازد.

لغت «سویچ» که در اینجا بیان شده از اصطلاح برق عاریت گردیده است. می‌دانید که سویچ کلیدی است که وقتی آن را بزنید جریان برق اتصال پیدا می‌کند و آلت برقی را به کار می‌اندازد. مثلاً یک تلویزیون، یک رادیو، یک پنکه، یک لامپ برق، یک ماشین لباسشویی و هرگونه آلت برقی دیگر وقتی سویچش را بزنند برق در آن وارد می‌شود و آن را تصرف می‌کند. مقصود این است که در همان نقطه که سیم‌ها به سویچ وصل است اتصال برق انجام می‌گردد، و از همان محل برق به تمام جزئیات آن دستگاه سرازیر می‌گردد، سرایت می‌کند، بلکه بهتر بگویم آن را تصرف می‌نماید و در اختیار می‌گیرد و چنانکه می‌بینیم به محض زدن سویچ آن دستگاه به انجام همان کاری که جبر و سرنوشت سازنده برای آن تعیین نموده مشغول می‌شود و تا وقتی سویچ باز است و برق جاری (به شرط اینکه دستگاه خراب و ناقص نشود) به انجام کار مشغول است.