نظر مردمان دربارۀ جبر

زنجیر سرنوشت جبر و تقدیر (قسمت اول)

آنچه گفته شد ژرفای اندیشۀ مردمان امروز و آنها که منکر جبرند می‌باشد و استدلالشان هم همین است که در ظاهر اختیاری می‌بینند و در باطن آن دست محرک را نه می‌توانند ببینند و نه حس نمایند. لذا آسان‌ترین کار این است که آن را منکر شوند. آنها هم که به جبر و سرنوشت از زمان‌های قدیم به حکم رهبری باطن و ضمیر درونی خویش اذعان دارند، یک باورداشت بدون دلیل ملموس را پذیرفته و عقیده‌ای را قبول کرده و بدان گردن نهاده‌اند.

اوست که نفس می‌دهد و اوست که نیرو می‌دهد و اوست که همه فرمانروایان فرمانش را می‌برند و سایه او به ابدیت است 
(ریک ودا کتاب مقدس دین هندو ــ ماندالا 10 سرود 121) 
آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. 
(کتاب جامع تورات باب اول آیه 9)