چگونه دستی است

زنجیر سرنوشت جبر و تقدیر (قسمت اول)
این چگونه موجودی است که این همه دست دارد که بر میلیاردها میلیارد مخلوقات و پدیده‌های بی‌شمار عالم لایتناهی تسلط پیدا می‌کند؟ و آنها را به این سوی و آن سوی می‌برد؟ این قدرت عظیم چگونه عمل می‌کند؟ قدرتی که جبر عالم را در زندگی موجودات اداره می‌کند چگونه نیرویی است؟ آیا یک قدرت معنوی است؟ اگر معنوی است که به چشم و حواس ما نمی‌آید و دیده نمی‌شود و محسوس نیست. پس چه دلیلی دارد که آن را باور کنیم و به عملکرد آن اذعان داشته باشیم؟