با تسلیم سختی کاهش می‌یابد

زنجیر سرنوشت تحول و سرنوشت جهان مسألۀ نیاز
گوسفند که سرنوشتش آن است که سر بریده شود چه بداند و چه نداند این سرنوشت درباره او اجرا می‌شود.

گوسفند که سرنوشتش آن است که سر بریده شود چه بداند و چه نداند این سرنوشت دربارۀ او اجرا می‌شود. حال فرض کنیم که عاقبت خود را بداند. در این صورت اگر فهم و خرد داشته باشد می‌فهمد چه التهاب کند، چه فریاد زند، چه ناراحتی و بی‌تابی نماید این سرنوشت به سراغش خواهد آمد پس چه بهتر که لحظات باقیماندۀ عمر را با آرامش بگذراند. همینطور است قاتلی که حکم اعدامش تصویب شده و آن را برایش خوانده‌اند و دیگر تخلف و بروبرگرد ندارد. در این حال هرچه اظهار ناراحتی کند، سروصدا نماید، فریاد زند و تمام لحظات مانده از زندگیش را در رنج و تضرع گذراند فایده نخواهد داشت در حالیکه اگر بفهمد و این اوقات را به آرامش بگذراند و تسلیم باشد بسی بهتر است.