تسلیم چگونه صورت می‌گیرد

زنجیر سرنوشت تحول و سرنوشت جهان مسألۀ نیاز
حصول تسلیم به وسیلۀ تطهیر اخلاقی و فهم و درک حقایق و کسب دانش و توسعۀ علم امکان‌پذیر است. هرچه بشر در اثر مکانیسم مغزی و سرنوشت نادان‌تر و بی‌اطلاع‌تر از قواعد عالم بماند اعمالش لجاجت و سرسختی بیشتری دارد هرچند که می‌بیند این سرسختی به زیانش تمام می‌شود. برعکس هرچه دانش واقعی بشر در اثر تقدیر و سرنوشت وسعت گیرد بهتر به دستگاه حقیقت عالم پی برده و بهتر می‌فهمد که در لابه‌لای چرخ‌ها و دنده‌های ماشین عظیم عالم در گیر و مجبور است. پس اگر مدعی فهم و دانش هستیم اصل آن است که تسلیم باشیم و حقایق را بپذیریم. به این ترتیب است که راه بهتر و آسانتر و بدون سختی و درد بر ما خواهد گذشت.