تحول به چه معنی است؟

زنجیر سرنوشت تحول و سرنوشت جهان مسألۀ نیاز
تحول می‌یابد یعنی آن قسمت ثقیل از بدنش چون دیگر قادر به تأمین احتیاج نیست و نمی‌تواند سالم و درست به زندگی ادامه داده و با پریسپری یعنی قسمت لطیف وجودش همگامی نماید از کاری که داشت می‌افتد و در زمین باقی می‌ماند و این کالبد که از ذرات زمین و مواد سیّاله‌ها به وجود آمده بود دوباره به مواد دیگری بدل می‌گردد و یک زندگی جدیدی با فعل و انفعالات دیگر و اشکال مختلفه که وسائلش برای او فراهم و آماده می‌شود برای این مجموعۀ سلول‌ها که لاشه کالبد نام دارد فراهم می‌گردد. پریسپری یا قالب مثالی که سبکتر است و احتیاجاتش مانند جسم ثقیل نمی‌باشد به ناچار راه دیگری در مقابلش باز می‌شود تا زندگی را ادامه دهد. در حقیقت علت این تحول آن بود که جسم و قالب مثالی دیگر نتوانستند پیوستگی و همگامی خویش را همچنان ادامه دهند یا به وسیلۀ گرسنگی، یا وجود امراض یا پیری و پوسیدگی و یا علل دیگر این پیوستگی قطع می‌شود. در این حالت است که تحول به وجود می‌آید و تحول به معنی دگرگونی و تغییر است یعنی تغییری در نحوۀ زندگی پس از فراق جسم حاصل می‌گردد.