سخنی دربارۀ خلأ

زنجیر سرنوشت وضع فیزیولوژی بدن و حرکات سیاله‌ها
خلاء در عالم وجود ندارد. نه در بین کرات خلاء هست و نه در فضا و نه در بدن انسان، بنابراین هرگاه خلاء نسبی در بین دو سلول ایجاد شود همین موضوع باعث می‌گردد زنجیر گسسته شده ایجاد فلج و توقف در کار بدن نماید و دلیل علمی آن وجود هوا در آمپول است که اگر آمپولی تزریق کنند که در آن جزئی هوا باشد این ذرات بین خون فاصله و خلاء نسبی می‌اندازد و همین موضوع فوراً باعث تحول (مرگ) می‌گردد.