برای تجسم

زنجیر سرنوشت زنجیره‌های فضایی
هم‌اکنون که نشسته‌اید و این سطور را می‌خوانید بدانید که سیّاله‌ها در اطراف شما مشغول حرکت هستند و بدن شما را به تحرک وا می دارند. حرکت آنها به قدری نرم و لطیف است که شما نمی‌توانید آن را حس کنید، آنقدر لطیف است که تماس و حرکت یک پارچه حریر در قبال آن خشن به شمار می‌رود. همین نرمی و لطف است که سبب گردیده موجودات متوجه و ملتفت نباشند که تحت تأثیر چه نیروی عظیم و بی‌صدایی قرار دارند.