جمع شدن بخار

زنجیر سرنوشت سیاله چیست؟ 1. سیاله‌های تولید شده در کالبد
این بخارها وقتی به حالت اجتماع درآمدند، ابر به وجود می‌آید و این ابر با ترتیبی خاص تولید باران می‌کند.

اما وقتی عوامل مساعد باشد، بخارهای بیشتری از دریا برمی‌خیزد و این بخارها دست به هم داده مجتمع می‌شوند و وقتی به حالت اجتماع درآمدند، ابر به وجود می‌آید و این ابر با ترتیبی خاص تولید باران می‌کند. به همین ترتیب سیّاله‌هایی هم که در بدن جمع می‌شوند انسان را وادار به انجام کارهای شدیدتری می‌کنند و در این موقع است که گویند این شخص حرارت و کالری بدنش زیاد شده است. همین زیادی کالری است که باعث انجام اعمال شدیدتر می‌شود.