سیاله و بخار

زنجیر سرنوشت سیاله چیست؟ 1. سیاله‌های تولید شده در کالبد
وجود این سیّاله‌های بدنی را برای درک ماهیت آنها می‌توانیم به بخارهایی تشبیه کنیم که از سطح دریا برمی‌خیزد. وقتی حرارت کم و زمینه نامساعد باشد بخارهایی که از آب متصاعد می‌شود چندان دوامی ندارد و پراکنده می‌شوند و اثر نمایانی از آنها به ظهور نمی‌رسد. همین طور است سیّاله‌های بدن که وقتی در حال عادی باشند و ورود مایعات و سیّاله‌های خارجی در بدن به طرز عادی و معمولی انجام گیرد، سیّاله‌های تولید شده هم به طرز عادی خارج شده و اثر نمایانی ندارند و آنها هم مثل همان بخارات آب پراکنده می‌شوند.