سیاله‌ها و انسان

زنجیر سرنوشت سیاله چیست؟
سیّاله‌هایی که در زندگی انسان تأثیر می‌بخشند بر سه نوع است: یکی سیّاله‌هایی که در خود بدن تولید شده و وجود آنها اثرهایی در زندگی خود انسان پدید می‌آورد. دوم سیّاله‌هایی است که در بدن سایر انسان‌ها به وجود می‌آید و به علت معاشرت‌ها و تماس‌ها در انسان اثر می‌بخشد. سوم سیّاله‌هایی است که در فضا موجود است و منشأ آنها فضا و کرات و منابع مختلف عالم است و حرکات و تموج و آمد و شد این سیّاله‌ها در وجود موجودات مختلف من‌جمله انسان اثر می‌بخشند. دربارۀ هر سه نوع سیّاله سخن خواهیم گفت