سیاله چیست؟

زنجیر سرنوشت
برخی سیالات در حال غلظت قابل رؤیت هم هستند مانند بخار که نسبت به هوای مجاور سفیدتر و غلیظ‌تر است، لذا آن را می‌توان دید