88- انشالله شما که این متن هارا خوانده اید نصایح آنرا بکار برده و در دنیا و عقبی خوشبخت شوید.

راه راست

شما که این جزوه را خوانده اید انشا‌ءالله شخص روشن دلی, هستید و اندرزهای مندرجه را پاک و بدون هیچگونه غرض است قبول فرموده اید. نصایح آن را بکار برده و در دنیا و عقبی خوشبخت شوید بدانید که آنرا یک نفر شخص عادی نگفته و باطنی است و حق است. شما که به طریق آمده و به راه راست هدایت می شوید وظیفه دیگری نیز دارید: باید سایر همنوعان خود را عندالاستطاعه به راه راست هدایت کرده و به جادهٔ  صواب آورید, برای این کار اشخاص را بسنجید و با تأمل و تربیت آنها را نصیحت نمائید و البته باید با تأمل این کار را به جا آورید.  ابتدا شروع به نصیحت کنید و شفاهاً او را به کارهای خوب دعوت نمائید و البته باید با تأمل این را به جا آورید.اگر دیدید تمام حرف های شما را شنید و هر چه گفتید اطاعت کرده و عمل نمود آنوقت

می توانید از این جزوه گرفته و به او بدهید. این کار برای شما ثواب زیادی دارد زیرا علاوه بر اینکه شخصی را هدایت کرده اید و ثواب بزرگی عاید شما می شود.ممکن است او نیز اشخاصی را نیز هدایت کند و آنها هم کسانی دیگر را و همچنین دامنه این کار وسعت یابد. هر چه اشخاص هدایت شوند و هر چه مرتبه جلو رود  از ثواب همهٔ هدایت شده گان به شما نیز سهم می رسد و از آن بهره مند می شوید به همین ترتیب فکر کنید اگر دامنهٔ نصیحت شما وسعت گیرد نزد خداوند قادر متعال چه پاداشی خواهید داشت. پس در ابتدا نصایحی که در کتاب خوانده اید به دل بسپارید و سپس در راه حقیقت و اسلام و راه راست دامن همّت به کمر بزنید. والله التوفیق