84- در هر کاری اگر جزیی لطمه ای به کسی وارد کردید از او پوزش بخواهید و سعی کنید تا شما را ببخشد هر چند دوست صمیمی شما باشد و پیش خود مطمئن باشید که از شما نرنجیده است.

راه راست

84- در هر کاری اگر جزیی لطمه ای به کسی وارد کردید از او پوزش بخواهید و سعی کنید تا شما را ببخشد هر چند دوست صمیمی شما باشد و پیش خود مطمئن باشید که از شما نرنجیده است.