83- اگر دیدید که تقصیری بطور عمد از کسی سرزده حتی المقدور او را ببخشید.

راه راست

83- پس از آن با کمال ملایمت و مهربانی در آن کار تحقیق کنید, اگر دیدید که تقصیری بطور عمد از کسی سر زده حتی المقدور او را ببخشید و از راه نصیحت اخلاقش را تغییر دهید. اگر ملاحظه کردید که اصلاح نمی شود یا خواستید تنبیه گردد نباید شما خود او را تنبیه کنید. هیچ حق تنبیه ندارید. باید به کسی که شرع یا قانون معین کرده رجوع نمائید. اگر دیدید تقصیر با آن کس که ابتدا تصّور می گردید نبوده(چون ممکن است شما اشتباه فهمیده باشید یا به شما دروغ گفته باشند) از او با کمال فروتنی عذر بخواهید و کاری کنید که از روی دل شما را ببخشد.در هر کاری تحقیق کامل بنمائید تا حقیقت آن را بدست بیاورید سرسرس قضاوت نکنید.