82- بی صبری ام العیوب است ,بلایی عظیم است.

راه راست

82- بی صبری ام العیوب است ,بلایی عظیم است. فکر کنید وقتی که بر شخصی غیظ و غضب و بی صبری دست دهد ممکن است آنقدر دامنه پیدا کنه که کار به یک جنایت بکشد استغفرالله ربّی و اتوب الیه. باید جلوی بی صبری را از سرچشمه گرفت هر وقت به شما بی صبری دست داد فوری توجه خود را جمع کرده یک بسم الله و چند صلوات بفرستید بعد توجه خود را از آن عمل که مایه غضب شما و تغییر حال شما شده به کلّی بگردانید و به عفو و بزرگی و رحمت بی پایان خداوند و کوچکی خود و مردن فکر کنید قطعا غضب شما فرو می نشیند و به جای ناراحتی و تغییر حالی که به شما دست می داد فرحی در خود احساس می کنید (برای اینکه پیروی هوای نفس نکرده اید).