79- کمک به دیگران و به راه راست آوردن همنوعان هم عبادت است.

راه راست

79- تصور نکنید عبادت فقط منحصر به نماز و روزه است  کمک به دیگران و به راه راست آوردن همنوعان خود و دلالت به حقیقت و خدمت به مردم همه عبادت است چه خوب فرموده اند:

عبادت به جز خدمت  خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست