76- اذیت کردن بخود آزار است خود آزاری حکم مردم آزاری را دارد.

راه راست

76- اذیت کردن بخود آزار است خود آزاری حکم مردم آزاری را دارد. سر سوزنی به خود زدن و لطمه آوردن به خود به هر وسیله که باشد, به هر نحو که باشد, خود آزاری است, هر چند این اذیت بصورت بدخلقی یا تغییر یا غضب یا غصه زیاد باشد, انسان باید خوش باشد.