75- خداوند را بشناسید او را بزرگترین همه و خالق همه بدانید.

راه راست

75- خداوند را بشناسید او را بزرگترین همه و خالق همه بدانید, از او توفیق بخواهید که روح شما را از پلیدیها و زشتی های جسم پاک کند, چون روح پاک است, هر گناهی از انسان سرزند از جسم او است که در نتیجه عذابش عاید روح میگردد.