73- پس تمام حقیقت را خداوند قادر متعال بدانید. هر چه میخواهید از او بخواهید.

راه راست

73- پس تمام حقیقت را خداوند قادر متعال بدانید. هر چه میخواهید از او بخواهید. بزرگترین کسی که صاحب آنچه ستارگان و کرات است در هر ستاره میلیون ها موجودات خلق فرموده و چرنده و پرنده ,ماهی و میکروب آفریده. همین میکروب تصور میکنید حیات ندارد, ممکن است از ما بزرگتر یا کمتر باشد.