71- آن طور که در دنیا هستید هزاران بار بیشتر در عقبی خوش خواهید بود.

راه راست

71-  همانطور که پیغمبر صل الله علیه و آله و سلم فرموده اند(البته برای روشن کردن اذهان شما بوده). آن طور که در دنیا هستید هزاران بار بیشتر در عقبی خوش خواهید بود. مقصود عمده از خوشی محبت به خداوند قادر متعال است و به محمد بن عبدالله (ص).