70- طریق نماز اینست که با تمام قوه و تمام توجه با قلب پاک فکر خود را جمع کند. در همه چیز با خدا باشد تا حقیقت را بفهمد. تمام تسلیم خداوند قادر متعال بشود طوری باید در نماز متوجه باشد که هیچ چیز را حس نکند. لفظ تنها فایده ندارد توجه لازم است. توجه به حق.

راه راست

70- طریق نماز اینست که با تمام قوه و تمام توجه با قلب پاک فکر خود را جمع کند. در همه چیز با خدا باشد تا حقیقت را بفهمد. تمام تسلیم خداوند قادر متعال بشود طوری باید در نماز متوجه باشد که هیچ چیز را حس نکند. لفظ تنها فایده ندارد توجه لازم است. توجه به حق.