69- باید نماز را در راه خدا قربته الی الله ( برای نزدیکی بحق) خواند. نباید قصدی در بین باشد جُز رسیدن به حقیقت.

راه راست
مصراع اول مصراع دو

69- باید نماز را در راه خدا قربته الی الله ( برای نزدیکی بحق) خواند. نباید قصدی در بین باشد جُز رسیدن به حقیقت.