68- اگر سر نماز بجای اطاعت خدا ,پول و دارایی بطلبد نخواندن نماز بهتر است.

راه راست

68-  اما اگر بدین قصد رو به خدا برود که بگوید فلان قدر پول بدست آورم و در سر نماز به جای اطاعت خدا فلان قدر پول و دارایی بطلبد و یا فلان زن را بخواهد البته بر خلاف حقیقت است و نخواندن بهتر است.