66- این مسٔله بر هر بشری واضح و مبرهن است که هر چه بیشتر به طرق خالق رود بهتر است.

راه راست
66- این مسٔله بر هر بشری واضح و مبرهن است که هر چه بیشتر به طرق خالق رود بهتر است.

66- این مسٔله بر هر بشری واضح و مبرهن است که هر چه بیشتر به طرق خالق رود بهتر است.