65- نماز از جمله واجبات است.

راه راست

65- نماز از جمله واجبات است, یعنی رو به قبله ایستادن پنج مرتبه در هر 24 ساعت قوهٔ شما را در هر امری حاضر و قوی می نماید. اینکه مثل زده اند همنشینی اثر دارد گل از گل خوشبوی شد البته واضح است. در این صورت چه همنشینی و چه نزدیکی بهتر از این راه که انسان بسوی خداوند قادر متعال برود. کسیکه بشر و همهٔ زمینها و آسمانها و موجودات را آفریده. اگر یک قطعه آهن را روزی چند مرتبه به آهن ربا بسایند پس از چندی دارای قوهٔ آهن ربائی خواهد شد. کسی هم که شبانه روزی چند بار توجه به خالق می کند خود را برای اخذ فیض و رحمت آماده می سازد. گر چه مثل کوچک است ولی به خوبی ذهن شما را روشن میکندو آیا شما کمتر از آهن هستید؟