61- به هر راهی که می دانید در راه حق کار کنید, با در نظر گرفتن دستوراتی که به شما داده شده البته خداوند هم به شما توفیق و کمک خواهد داد.

راه راست

61- به هر راهی که می دانید در راه حق کار کنید, با در نظر گرفتن دستوراتی که به شما داده شده البته خداوند هم به شما توفیق و کمک خواهد داد.