60- باید سخنان پدر و مادر را قبول کنید مگر بر خلاف خدا باشد.مطیع کامل ایشان باشید.

راه راست

60-  اگر شما را به دین نصاری یا موسوی یا بهایی یا اشخاص دیگری دعوت کردند شما قبول نکنید. این را قبول نکنید مسئول نیستید ولی سایر چیزها که بر خلاف خدا نیست باید قبول کنید و مطیع کامل ایشان باشید.