59- اگر سخنان پدر و مادر بر خلاف مصلحت خداوندی نباشد آن را اطاعت کنید.

راه راست

59-  به رفقایی که به امر شما هستند این را بگویید, خود عمل کنید, هر چند خداوند فرموده و کار کار عادی است ولی پدر و مادر شما را پرورش داده اند و میدهند. هر امری که میکنند در صورتیکه برخلاف مصلحت خداوندی نباشد و از راه حقّانیت دور نباشد آن را اطاعت کنید.