58- با خانواده خویش مهربان باشید.

راه راست

58- اقوام خود را رعایت کنید.با خانواده خویش مهربان باشید.هر چه مهربانتر باشید بهتر است.با پدر و مادر و زن و برادر و خواهر و سایر نزدیکان خویش به رأفت تام رفتار نمایید.ناراحتی پدر بدترین چیزهاست حرف پدر و مادر را بشنوید در مقابل آنها با جحب و حیا باشید.