57- اگر از شما دروغ یا مردم آزاری سرزده پشیمان شوید, توبه کنید. خداوند بزرگ است.

راه راست

57- اگر از شما دروغ یا مردم آزاری سرزده پشیمان شوید, توبه کنید و تعهد نمایید که دیگر هرگز نظیر آنرا مرتکب نشوید. خداوند بزرگ است شما را می بخشد.