56- نباید فکر دنیا را یکباره از سر بدر برید. خوش هم باشید.

راه راست

56- البته خوش هم باشید.نه اینکه دنیا را فراموش کنید نباید فکر دنیا را یکباره از سر بدر برید.کار کنید اما با امانت و صداقت و درستی مطابق امر صریح خداوند.