52- زن نباید طرف توجه مرد غیر واقع شود. از حلال خود می شود و دنبال مرد غیر می رود زیرا نمیتواند او را رها کند. چون مردی از زنی نامحرم یا زنی از مردی نامحرم خوشش آمد به همین دلیل که گفته شد باعث خرابی خد

راه راست

 

52- زن نباید طرف توجه مرد غیر واقع شود. باید خود را از این خطر حفظ نماید زیرا مرد بالاخره مرد است.آتش شهوت در او پدید می آید. قوهٔ جسمی بر روحانی غلبه می کند.آن وقت قوهٔ مانیتیسمی انسانی نسبت به زن اثر می کند و او را با حال شهوت به طرف خود جلب می نماید و باعث بریدن از حلال خود می شود و دنبال مرد غیر می رود زیرا نمیتواند او را رها کند. چون مردی از زنی نامحرم یا زنی از مردی نامحرم خوشش آمد به همین دلیل که گفته شد باعث خرابی خاندانها میشود.این است که گناه آن بسیار بزرگ است. بالاتر از بر باد دادن خانواده ها و ناموسها چیست؟