51- زن باید حجاب معنوی داشته باشد.

راه راست

51- زن اگر کلاه بسر گذارد چیزی نیست باید حجاب معنوی داشته باشد. پاک و عفیف باشد.جلوه گری و خودآرایی و دلربایی در مقابل مردی غیر از حلال خود ننماید. اگر چنین کند گناه عظیم دارد.