46- هرگز ترس بخود راه ندهید. هر وقت می خواهید کاری کنید با بسم الله شروع و با صلوات تمام کنید.

راه راست

46- هرگز ترس بخود راه ندهید. هر وقت می خواهید کاری کنید با بسم الله شروع و با صلوات تمام کنید. بسم الله و صلوات و عقیده پاک کلید افتتحاح کارهای شما باشد.