44- محبت خداوند قادر متعال را همیشه در قلب خود نگاهدارید.

راه راست

44- هیچوقت محبّت خداوند قادر متعال را بلکه دقیقه ای بلکه ثانیه ای بلکه یک چشم بهم زدن غافل نباشید. محبت خداوند قادر متعال را همیشه در قلب خود نگاهدارید چون در دنیا و عقبی یگانه چیزی است که بدرد بشر می خورد محبّت و دوستی خداوند قادر متعال و اطاعت فرمایش آنست و بس.