42- اشخاص را از گرداب بدبختی بیرون آورید.البته آن هم با خواست خداوند قادر متعال است.

راه راست

42- زیرا شما(یعنی بشر)اگر خودتان به خودتان رحم و ترحّم نکنید چه انتظار ترحّمی از خداوند قادر متعال دارید. پس مساعدت و همراهی کنید. اشخاص را از گرداب بدبختی بیرون آورید.البته آن هم با خواست خداوند قادر متعال است.