41- چنانچه بشری به قدر بال مگس گرفتاری یا ملالتی داشته باشد کمال مساعدت را درباره او مبذول کنید.

راه راست

۴۲- حتی المقدور سعی کنید چنانچه بشری امثال شماها جزئی یعنی به قدر بال مگس یا ذرهّ ای گرفتاری یا نگرانی یا پریشانی به هر طریق که در فکر خودتان فرض می کنید ملالتی داشته باشد کمال مساعدت و همراهی را درباره او مبذول کنید.چه آنکه اگر بر خلاف این رویه رفتار کنید البته به وضعیت و حیثیات خودتان زده اید و انتظار هیچگونه مساعدتی را از طرف خالق نداشته باشید.