40- این بود دستور جامع شما.البته این دستورات برای هر بشری است که همنوع شما است.

راه راست

40- این بود دستور جامع شما.البته این دستورات برای هر بشری است که همنوع شما است. چنانکه فرموده اند:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار