39- حتّی اگر موافقت در تصدیق بدی شخصی هم که به او سوء قصد کردند نمائید مجازات دارد زیرا ممکن است یک کلمه‌ موافقت شما شخص را مصمّم برای انجام عمل خود نماید.

راه راست

39- حتّی اگر موافقت در تصدیق بدی شخصی هم که به او سوء قصد کردند نمائید مجازات دارد زیرا ممکن است یک کلمه‌ موافقت شما شخص را مصمّم برای انجام عمل خود نماید.